+48 608 054 459 | sprzedaz@jh-ferry.pl
Warunki Transportu

WARUNKI TRANSPORTU JH FERRY POLSKA SP. Z O.O.

WARUNKI TRANSPORTU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY JH FERRY POLSKA SP. Z O.O.

A) Pośrednictwo w zakresie przewozu promowego, przez tunele, mosty oraz za pomocą transportu intermodalnego typu RoLa

1. Postanowienia ogólne

1.1
Niniejsze Ogólne warunki umowy są wiążące dla wszystkich bieżących oraz przyszłych stosunków handlowych z naszymi zleceniodawcami. W przypadku przyszłych umów, z wyjątkiem umów z konsumentami, niniejsze Ogólne warunki umowy są wiążące również wtedy, gdy nie wskazano wyraźnie ponownie na związanie nimi.

1.2
Działamy wyłącznie jako pośrednik dla transportu promowego, przez tunele, mosty oraz jako pośrednik dla połączeń kolejowych w handlowym łączonym transporcie towarowym na trasach szynowych. Dodatkowo pośredniczymy w usługach celnych i związanych z nimi cyfrowym administrowaniem poszczególnymi sprawami celnymi.

1.3
Nie świadczymy żadnych usług, które wykraczałyby w jakikolwiek sposób poza pośrednictwo.

2. Rezerwacja i zakres świadczenia

2.1

Wszelkie składane przez nas oferty są niewiążące. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania, jeśli wynika to z innego porozumienia w formie dokumentowej.

2.2
Działamy zawsze na zlecenie i na rachunek naszego zleceniodawcy i zobowiązujemy się do pośrednictwa ze starannością kupiecką oraz do starannego wyboru osób, którymi posługujemy się w celu wykonania naszych zobowiązań.

2.3
Do wykonania i zapłaty za świadczenia, w których pośredniczymy, znajdują zastosowanie wyłącznie ogólne warunki umowy i przewozu poszczególnych podmiotów, świadczących usługi transportowe. W przypadku rezerwacji na przejazd znajdują zastosowanie ogólne warunki umowy armatora bądź podmiotu zarządzającego tunelem albo mostem. W przypadku rezerwacji transportu typu RoLa obowiązują ogólne warunki umowy przewoźnika kolejowego.

2.4
Nie jesteśmy zobowiązani, aby w imieniu naszych zleceniodawców udzielać podmiotom trzecim gwarancji, zabezpieczeń lub zapłaty. Jeśli jednak w poszczególnych przypadkach, na polecenie zleceniodawcy, spełnimy takie świadczenie, wówczas zleceniodawca, oprócz zwrotu wszelkich nakładów (takich jak odsetki), zapłaci również dodatkowo uzgodnione wynagrodzenie.

3. Obowiązki zleceniodawcy

3.1
Jako rezerwujący pośrednik zostajemy z reguły obciążeni kosztami zarezerwowanego przewozu przez podmiot świadczący usługi transportowe. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do odbioru należności za przewóz dla podmiotu świadczącego usługi transportowe od naszych zleceniodawców oraz uprawnieni do dochodzenia tych należności we własnym imieniu na drodze sądowej lub pozasądowej.
W cenie przewozu nie są uwzględnione i podlegają osobnej opłacie wszelkie wydatki związane z wykonaniem zlecenia, jak opłaty, podatki, daniny, koszty konsularne oraz koszty uwierzytelnienia, koszty za sporządzenie gwarancji bankowej i składki ubezpieczeniowe.

3.2
Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe przygotowanie, zabezpieczenie i zadeklarowanie przewożonych towarów oraz za przestrzeganie każdorazowo wiążących postanowień i warunków podmiotu świadczącego usługę przewozu. Na wypadek naruszeń zleceniodawca zobowiązuje się już na obecnym etapie zwolnić nas z jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych podmiotu świadczącego usługę przewozu oraz osób trzecich.

3.3
Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać nam w odpowiednim czasie wszelkich dokumenty niezbędne do dokonania rezerwacji. Jeśli zapytanie o rezerwację albo zlecenie rezerwacji dotyczy towarów, które w transporcie choćby tylko częściowo wymagają szczególnego traktowania albo podlegają obowiązkowym zezwoleniom lub zgłoszeniom (w szczególności towary niebezpieczne, żywe zwierzęta, szczególne gabaryty, szczególny ciężar), to zleceniodawca powinien poinformować o tym jak najwcześniej i niezwłocznie. Zleceniodawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za opóźnienia oraz szkody wynikłe z nieprzekazania bądź spóźnionego okazania lub przekazania nam dokumentów i zwolni nas z odpowiedzialności z wynikających z tego roszczeń podmiotu świadczącego usługi transportu oraz osób trzecich.

4. Zmiana rezerwacji

4.1
Zmiany rezerwacji mogą być przez nas dokonane zgodnie z odpowiednimi ogólnymi warunkami umów podmiotu świadczącego usługi transportu. W zależności od chwili zmiany rezerwacji i od podmiotu świadczącego usługi transportu może się to wiązać z opłatami za zmianę rezerwacji, które obciążają zleceniodawcę. Szczegółowe rozwiązania wynikają z obowiązujących ogólnych warunków umów podmiotu świadczącego usługi transportu.

4.2
Niezależnie od postanowień w pkt. 4.1, w przypadku zmiany rezerwacji, zostanie pobrana dodatkowa opłata w uzgodnionej wysokości.

4.3
Wskazujemy, że zmiana rezerwacji może prowadzić do zmiany ceny dla zleceniodawcy.

4.4
Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w pkt. „C) 5.“ Ogólnych warunków umowy nie ulega ograniczeniu.

5. Anulowanie

5.1
Zleceniodawca może anulować rezerwację przed rozpoczęciem podróży. W zależności od chwili anulowania i od podmiotu świadczącego usługi transportu mogą się z tym wiązać opłaty za anulowanie, ponoszone przez zleceniodawcę. Szczegółowe rozwiązania wynikają z obowiązujących ogólnych warunków umów podmiotu świadczącego usługi transportu. Zwracamy uwagę, że kwestia zwrotu opłaty za przewóz podlega wyłącznie regulacji w obowiązujących ogólnych warunkach umów podmiotu świadczącego usługi transportu.

5.2
Niezależnie od postanowień powyższego pkt. 5.1, w przypadku anulowania rezerwacji, zostanie pobrana dodatkowa opłata w uzgodnionej wysokości.

5.3
Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w pkt. „C) 5.“ Ogólnych warunków umowy nie ulega ograniczeniu.

B) Pośrednictwo w przewozie promowym osób

1. Postanowienia ogólne

JH Ferry Polska sp. z o.o. pośredniczy również w usługach przewozu osób w przeprawach promowych. Nie spełniamy usługi przewozu, a jedynie pośredniczymy pomiędzy zleceniodawcą i poszczególnym operatorem promu jako podmiotem świadczącym usługi transportu. W efekcie skutecznego pośrednictwa zostaje zawarta umowa między klientem a podmiotem świadczącym usługi transportu. Poniższe warunki tej części Ogólnych warunków umowy odnoszą się zatem tylko do czynności pośrednictwa i nie mają wpływu na warunki, zgodnie z którymi spełniony zostanie przewóz. W tym zakresie należy się odwołać do ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.

2. Zakres świadczenia

2.1
Zleceniodawca może nam wiążąco zlecić pośredniczenie w zakresie usługi transportu lub innej powiązanej usługi. Takie zlecenie rezerwacji oznacza zlecenie przez zleceniodawcę przekazania odpowiadających zapytaniu, ograniczonych czasowo ofert poszczególnych podmiotów świadczących usługi transportu w zakresie usługi transportu lub innej powiązanej usługi. Tym samym zleceniodawca określa wiążąco, jakie świadczenia mają zostać dla niego zarezerwowane u operatora promu.

2.2
Jako rezerwujący pośrednik zostajemy z reguły obciążeni kosztami zarezerwowanego przewozu przez podmiot świadczący usługi transportowe. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do odbioru należności za przewóz dla podmiotu świadczącego usługi transportowe od naszych zleceniodawców oraz uprawnieni, dochodzić tych należności we własnym imieniu na drodze sądowej lub pozasądowej. W cenie przewozu nie są uwzględnione i podlegają osobnej opłacie wszelkie wydatki związane z wykonaniem zlecenia, jak opłaty, podatki, daniny, koszty konsularne oraz koszty uwierzytelnienia, koszty za sporządzenie gwarancji bankowej i składki ubezpieczeniowe.

2.3
Bilety wymagane w przewozie zostają wysłane zleceniodawcy na jego życzenie, z reguły drogą pocztową. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę biletów albo dokumentów podróżnych przez pocztę.

2.4
Nasze zobowiązanie umowne ogranicza się wyłącznie do pośredniczenia w oferowanych usługach przewozu. Spełnienie zamówionego przewozu promem wraz z ewentualnymi dalszymi powiązanymi świadczeniami nie należy do naszych zobowiązań umownych.

3. Zmiana rezerwacji

3.1
Zmiany rezerwacji mogą być przez nas dokonane zgodnie z odpowiednimi ogólnymi warunkami umów podmiotu świadczącego usługi transportu. W zależności od chwili zmiany rezerwacji i od podmiotu świadczącego usługi transportu może się to wiązać z opłatami za zmianę rezerwacji, które obciążają zleceniodawcę. Szczegółowe rozwiązania wynikają z obowiązujących ogólnych warunków umów podmiotu świadczącego usługi transportu.

3.2
Niezależnie od postanowień w pkt. 3.1, w przypadku zmiany rezerwacji, zostanie pobrana dodatkowa opłata w uzgodnionej wysokości.

3.3
Wskazujemy, że zmiana rezerwacji może prowadzić do zmiany ceny dla zleceniodawcy.

3.4
Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w pkt. „C) 5.“ Ogólnych warunków umowy nie ulega ograniczeniu.

4. Anulowanie

4.1
Zleceniodawca może anulować rezerwację przed rozpoczęciem podróży. W zależności od chwili anulowania i od podmiotu świadczącego usługi transportu mogą się z tym wiązać opłaty za anulowanie, ponoszone przez zleceniodawcę. Szczegółowe rozwiązania wynikają z obowiązujących ogólnych warunków umów podmiotu świadczącego usługi transportu. Zwracamy uwagę, że kwestia zwrotu opłaty za przewóz podlega wyłącznie regulacji w obowiązujących ogólnych warunkach umów podmiotu świadczącego usługi transportu.

4.2
Niezależnie od postanowień pkt. 4.1, w przypadku anulowania rezerwacji, zostanie pobrana dodatkowa opłata w uzgodnionej wysokości.

4.3
Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w pkt. „C) 5.“ Ogólnych warunków umowy nie ulega ograniczeniu.

C) Postanowienia wspólne

1. Odpowiedzialność

1.1
W zakresie informacji dotyczących usług przewozu jesteśmy zdani na informacje, które otrzymujemy od podmiotów świadczących usługi transportu. Nie mamy żadnej możliwości weryfikacji prawdziwości tych informacji i nie składamy żadnej gwarancji ani zapewnienia odnośnie do prawdziwości, zupełności lub aktualności tych informacji.

1.2
Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi za szkody z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia, wynikające z lekkomyślnego lub celowego naruszenia naszych obowiązków do pośredniczenia jak również za skody, wynikające z celowego albo rażąco niedbałego naruszenia umowy o pośrednictwo.

1.3
Ponosimy również odpowiedzialność za szkody, wynikające ze zwykłego niedbalstwa, o ile niedbalstwo to dotyczy istotnych obowiązków umowy albo obowiązków, których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Odpowiedzialność ma miejsce jedynie wtedy, gdy szkoda w typowy sposób jest związana z umową i jest przewidywalna.

1.4
Odpowiedzialność w pozostałym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa zostaje wyłączona; dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń o zwrot nakładów poniesionych w oczekiwaniu na spełnienie świadczenia.

1.5
O ile odpowiedzialność JH Ferry Polska sp. z o.o jest ograniczona, ograniczenie to dotyczy również osobistej odpowiedzialności naszych współpracowników, pracowników, osób zatrudnionych, przedstawicieli oraz osób, którym powierzono wykonanie czynności.

1.6
O ile nie przejęliśmy zobowiązania umownego na mocy wyraźnego porozumienia ze zleceniodawcą, to nie gwarantujemy, że za naszym pośrednictwem dojdzie do zawarcia umowy z wykonawcami usług odpowiadającej wskazanej przez zleceniodawcę rezerwacji.

1.7
Bez wyraźnego porozumienia w tym zakresie albo zapewnienia nie ponosimy jako pośrednik odpowiedzialności za wadliwe wykonanie usługi oraz szkody na osobie lub mieniu, które ponieśli nasi zleceniodawcy w związku z usługami, których dotyczy nasze pośrednictwo.

2. Potrącenie

Potrącenie przez zleceniodawcę jest możliwe tylko z roszczeniem niespornym albo potwierdzonym prawomocnym wyrokiem sądu. Powyższa regulacja nie dotyczy umów z konsumentami.

3. Regualcje dotyczące paszportów, wiz oraz zasad ochrony zdrowia

Wyłącznie zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie wszelkich przepisów ustawowych dotyczących przewozu. Dotyczy to wszystkich wymogów paszportowych oraz wizowych, wymaganych zaświadczeń dotyczących szczepień oraz stanu zdrowia, postanowień celnych oraz regulacji wjazdowych oraz przepisów sanitarnych dla podróżujących osób, zwierząt, bagażu oraz pojazdów. Jeśli zleceniodawca lub podróżujący nie przestrzega przepisów, to ponosi wszelkie negatywne konsekwencje z tego tytułu.

4. Ochrona danych osobowych

W celu pośredniczenia w wybranych usługach przewozu zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe zleceniodawców/podróżnych oraz przekazujemy te dane podmiotom, świadczącym usługi transportowe, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i o ile jest to konieczne dla wykonania zobowiązań umownych wobec zleceniodawców. Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1 Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstapienia od umowy. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.2 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (JH Ferry Polska sp. z.o.o, ul. Mjr. Mieczysława Słabego 7/2, 80-298 Gdańsk, tel.: 0049 176 30301367 sprzedaz@jh-ferry.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w pkt. 5.3, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

– Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy –

5.3 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JH Ferry Polska sp. z.o.o
Ul. Mjr. Mieczysława Słabego 7/2
80-298 Gdańsk
Tel.: 0049 176 30301367
sprzedaz@jh-ferry.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

____________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

___________________________________/________________________________________

(Imię i nazwisko konsumenta(-ów))

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
(Data)

___________________________________________
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________
(*) Niepotrzebne skreślić.

5.4 Wygaśnięcia prawa odstąpienia od umowy

Jeżeli zażądali Państwo, aby rozpocząć wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to mają Państwo obowiązek zapłaty odpowiedniej kwoty, odpowiadającej części wykonanych usług do chwili poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w stosunku do całości usług objętych umową.

6. Postanowienia końcowe

6.1
Zastosowanie znajduje prawo polskie.
Miejscem spełnienia świadczenia dla wszelkich wzajemnych praw i obowiązków jest Gdańsk, a także wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd w Gdańsku, o ile zleceniodawca nie jest konsumentem lub ma miejsce zamieszkania bądź stałego pobytu zagranicą albo którego miejsce zamieszkania bądź stałego pobytu w chwili wniesienia pozwu nie jest znane. Jesteśmy także uprawnieni do pozwania zleceniodawcy zgodnie z jego właściwością ogólną.

6.2
Nieważność niniejszych Ogólnych warunków umowy w całości albo w części nie narusza ważności pozostałych postanowień.